Πολιτική Εταιρείας

LOGO ISO 9001

Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους του Κέντρου, αποτελεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών/ ασθενών και των ενδιαφερομένων μερών της, η συμμόρφωση με σχετικές νομικές και νομοθετικές απαιτήσεις καθώς και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την Ποιότητα και την Υγεία & Ασφάλεια.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Διοίκηση έχει δημιουργήσει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνές Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015) με αναφορά στο πεδίο: «Υπηρεσίες Διαχείρισης Πόνου», οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών του Κέντρου, την υγεία/ασφάλεια και ευημερία των εργαζομένων και των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και την ικανοποίηση των πελατών/ ασθενών.

 

 

Το Κέντρο δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζει ικανοποιώντας τα ακόλουθα:

 • Την ανασκόπηση και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών καθώς και της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών του και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Τον καθορισμό μετρήσιμων αντικειμενικών σκοπών για την Ποιότητα και την Υ&Α, σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/ και Διεργασιών, καθώς και όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 • Την αξιολόγηση των στόχων αυτών ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Λειτουργίας από την Ανώτατη Διοίκηση του Κέντρου.
 • Το προσδιορισμό των εξωτερικών και εσωτερικών παραμέτρων που καθορίζουν το Πλαίσιο Λειτουργίας του Οργανισμού, το οποίο ενημερώνεται και αναθεωρείται με στόχο την αντιμετώπιση των επιχειρησιακών ρίσκων και την αξιοποίηση των ευκαιριών, λαμβάνοντας μέτρα όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Τη διάθεση πόρων για την εξασφάλιση της κατάλληλης υποδομής και της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας κάθε τμήματος της Εταιρείας.
 • Τη μείωση, και εάν είναι εφικτό, την εξάλειψη των ποιοτικών παραπόνων των πελατών/ασθενών.
 • Τη διασφάλιση της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων, των πελατών και των λοιπών επηρεαζόμενων μερών.
 • Την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της για την επίτευξη συνείδησης Ποιότητας και Ασφάλειας σχετικά με όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου.
 • Τη καθιέρωση, εφαρμογή και συντήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία που σχετίζεται με το Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρείας.
 • Τη καθιέρωση, εφαρμογή και συντήρηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την προετοιμασία και την απόκριση σε πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία και την ασφάλεια.
 • Ολοκληρωμένη νομοθετική αναθεώρηση και έλεγχος συμμόρφωσης για να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και άλλες απαιτήσεις.

Αυτή η Πολιτική είναι διαθέσιμη στο προσωπικό και σε όλα τα επηρεαζόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη. Ελέγχεται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι παραμένει σχετική και κατάλληλη με τον σκοπό, το μέγεθος και το πλαίσιο της Εταιρείας, με συγκεκριμένη φύση των κινδύνων και των ευκαιριών και ότι οι δηλωμένοι στόχοι του επιτυγχάνονται. Όλα τα άτομα ενθαρρύνονται να την διαβάσουν και να κοινοποιήσουν οποιοδήποτε ερώτημα στον Υπεύθυνο του Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρείας.

Certificate ISO 9001 GR TSITSKARI

Μοιραστείτε το: